Ko piedāvājam

Ko piedāvā Kocēnu pamatskola

Kocēnu pamatskola no 2021.gada 1.jūlija ir Valmieras novada izglītības iestāde. Līdz tam – Kocēnu novada izglītības iestāde.
Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas (IP):
vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) izglītības programma (programmas kods 21011111) un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611), kas tiek īstenota iekļaujoši, bērniem ar speciālajām vajadzībām mācoties kopā ar vispārējās pamatizglītības IP skolēniem.
Pamatskolas izlaidumā ik gadu mācībās un sabiedriskajās norisēs aktīvākie saņem Apsīšu Jēkaba Goda balvu.
Skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības nodarbībās (skat. sadaļu Nodarbības!). Skolā nodibināta arī skautu un gaidu vienība, tajā darbojas arī skolas absolventi un citi Kocēnu iedzīvotāji.
Sporta nodarbības pēc mācību stundām piedāvā blakus esošā Kocēnu Sporta skola.
Skolā ir bibliotēka, kas nodrošina skolēnus pamatā ar mācību grāmatām. Blakus skolai ir Kocēnu bibliotēka, kurā iespējams iegūt literāros darbus.
Pusdienas un launagu saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu nodrošina SIA „Glazūra” (saziņai skat. Kontaktu sadaļu!). 1.-6.klašu skolēniem pusdienu izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, 7.-9.klašu – daļēji no pašvaldības budžeta (nosacījumus skat. sadaļā Ēdināšana!) un projekta PuMPuRS līdzekļiem.
1.-4.klašu skolēniem līdz plkst. 16.00 katru skolas dienu ir iespēja palikt pagarinātās dienas grupā.
Skolā ir novadpētniecības muzejs (skat. Kontaktu sadaļu!). Ir iespējams iepazīt Kokmuižas un tās parka vēsturi.
Skola īsteno vai piedalās vairākos projektos (skat. sadaļā Projekti!), piem., Sporto visa klase, individuālo kompetenču projektā un PuMPuRS, Erasmus+, haskiju projektā sadarbībā ar biedrību Dod ķepu!, skolēnu pašpārvalžu projektā Kontakts, ar skolēnu vecāku atbalstu ārpusstundu nodarbību projektā Dzīvotprieks u.c.
Pašvaldība nodrošina skolēna apliecību, kas dod tiesības par brīvu braukt Valmieras sabiedriskā transporta maršrutos, maršrutā Kocēni-Mujāni-Tožas-Bērzaine u.c.
Skolā mācās 304 skolēni (dati 2023.gada 11.februārī). Skolēnu skaita dinamika pēdējo 10-15 gadu laikā ir šāda: