Interešu izglītības nodarbības

Interešu izglītības nodarbību saraksts

Nodarbību sarakstu var lejuplādēt šeit!

Programmēšanas pulciņš 4.-6.klase

Programmēšanas pulciņa mērķis ir attīstīt skolēnu loģisko un algoritmisko domāšanu, kā arī radošumu, veicināt skolēnu interesi par programmēšanu, aicinot, apgūt ko jaunu un izaicināt sevi, meklējot arvien jaunus risinājumus problēmām. 

Šajā pulciņā skolēni apgūst programmēšanu vizuālajā programmēšanas valodā Scratch. Šī programmēšanas valoda ir skolēniem vizuāli pievilcīgāka un nedaudz vienkāršāka, taču paveikt tajā var ļoti daudz un radīt pārsteidzošus projektus un spēles. Nodarbību laikā skolēni atbilstoši savām spējām un interesēm rada dažādas spēles, ar katru nākamo arvien padziļinot savas zināšanas.

Programmēšanas pulciņš 7.-9.klase

Programmēšanas pulciņa mērķis ir rosināt jauniešu interesi par datorzinātnēm, demonstrējot dažādu tās jomu starpdisciplinaritāti. Mūsdienās ļoti daudzas jomas tiek automatizētas un robotizētas, tāpēc skolēni, šīs jomas apgūstot jau skolā, savu nākamo profesiju un izglītošanos varēs saistīt ar datorikas un inženierzinātņu jomu.

Darbošanās programmēšanas pulciņā veicina un pilnveido jauniešu personības izaugsmi un attīstību, dodot iespēju apgūt pamatiemaņas programmēšanā, tādējādi iemācoties pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot vizuālās un tekstuālās programmēšanas rīkus.

Veidojot savu programmrisinājumu, skolēniem ikdienā ir iespēja attīstīt algoritmisko domāšanu, rast risinājumu dažādām problēmām, pilnībā izstrādāt tā tehnoloģisko risinājumu un programmatūru, kas ir kompetencēs balstītas izglītības pamatā. Tāpat tā ir iespēja skolēnam pārbaudīt savas zināšanas praksē, izveidojot, testējot un pārbaudot savas idejas pareizību un konkurētspēju.

Iesaistoties pulciņa darbībā, skolēniem jābūt gataviem mācīties no pulciņa pieredzējušākajiem dalībniekiem un pašiem patstāvīgi apgūt un izmēģināt darbībā jaunas lietas.

Robotikas pulciņš 4.-6.klase

Darbojoties šajā pulciņā, tiek veicināta skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanās, kā arī palīdz veidot skolēnu personības izaugsmi un attīstību, sniedzot iespēju apgūt programmēšanas pamatzināšanas un to izmantošanas iespējas robotikas nozarē. Skolēni tiek iepazīstināti arī ar to, kādās profesijās nākotnē iegūtās zināšanas varēs tikt izmantotas, un to, cik robotikas nozare ir daudzveidīga.

Šajā interešu izglītības nodarbībā mēs ar skolēniem kopā apgūstam vizuālo programmēšanu caur interaktīvu spēļu palīdzību, kā arī darbojamies ar Lego EV3 robotiem.

Skauti 1.-9.klase

Rotaļa bērniem, piedzīvojums jauniešiem, ko dara skauti un gaidas?

Kokapstrāde 5.-9.klase

Iegūsti praktiskas iemaņas un zināšanas par kokapstrādi.

Iemācies izgatavot to, kas noder tev un citiem.

Gūsti iespēju izpausties radoši.

Brīvā gaisotnē apgūsti to, ko neapgūsti stundās.

“Junior Achievement Latvia”
Pirmie soļi uzņēmējdarbībā 1.-4.klase

Pulciņa programma paredz skolēniem apgūt būtiskākos ekonomiskos jēdzienus. Iegūtās zināšanas ļaus labāk izprast ekonomiskos jēdzienus un to praktisko pielietojumu dzīvē.

Aplūkojot skolēniem saturiski tuvus tematus, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un radošus uzdevumus, skolotājs var izveidot skolēnos izpratni par sociāli atbildīgu lēmumu pieņešanu personiskajā dzīvē. Skolēni veidos “vārdnīciņas”, kurās apkopos informāciju par dažādiem ekonomiskiem jēdzieniem. To veidošanā arī iesaistīsies vecāki un vecvecāki, jo citu paaudžu skaidrojums ir svarīgs skolēna darba izvērtēšanā. Kā arī skolēniem būs iespēja darboties praktiski dažādās darbnīcās, tā iegūstot praktiskās zināšanas dažādu dāvaniņu izveidē, iesaiņošanā.

Leļļu teātris

Kocēnu pamatskolas izglītojamie vecumposmā no 7-10 gadiem, apgūstot neformālās izglītības programmu "Leļļu teātra pulciņš" attīsta un pilnveido personiskās intereses.

Darbojoties ar audzēkņiem ar daudzveidīgām izglītības metodēm, tiek pilnveidotas izglītojamo zināšanas un iemaņas par leļļu teātri, scenogrāfiju, režiju un skatuves dekorāciju izgatavošanu. 

Pulciņa uzdevumi mācību procesa gaitā ir attīstīt bērnos radošumu un iztēli, dot bērniem iespēju apgūt improvizācijas pamatiemaņas, veidojot savas īsizrādes ar izvēlētiem personāžiem. Audzēkņi, apgūstot skatuves mākslu, kļūst drošāki, atraisītāki, attīsta savas runas spējas un pašpārliecinātību, kā arī iegūst prasmes izrādīt emocijas. 

Galda hokejs

Galda hokeja spēle spēj aizraut gan lielos, gan mazos. Sākumā aizrauj azarts un vārtu gūšanas prieks, kas prasa roku veiklību. Vēlāk, kad spēlētājs atklāj, ka galda hokejā ir vairāki desmiti dažādu kombināciju, spēle pārtop par ļoti dinamisku prāta spēli. Un tas ir tas, kāpēc šī spēle aizrauj arī pieaugušos. Protams, spēle attīsta arī kustību koordināciju, reakciju, loģisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas ātrumu, koncentrēšanās spējas un izturību. Azartiskākajiem un prasmīgākajiem ir iespējas piedalīties arī dažāda mēroga sacensībās – gan novadā, gan Latvijā, gan arī Eiropas un Pasaules čempionātos. 

Vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālās mākslas pulciņā skolēni gūst priekšstatu par mākslas pasaules pamatiem, attīstot radošo domāšanu un apgūstot dažādas mākslas tehnikas.

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā mēs gleznosim, zīmēsim, veidosim, sapņosim, domāsim un sadarbosimies.

Ko apgūsi:

Mērķauditorija

1.- 9. klašu skolēni 

Tautas dejas

Deja- viens no veidiem, kā izteikt un parādīt citiem savas emocijas un jūtas, viens no veidiem, kā smelt un saglabāt sevī pozitīvo enerģiju, prieku un smaidu....

Tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu- Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību.

Kocēnu pamatskolas DK "Saulīte", īstenojot programmu, akcentē vērtībizglītības aspektu. Audzēkņi kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu un publiskas uzstāšanās prasmes.

Divas reizes nedēļā, tikamies mēģinājumos! Pozitīvā gaisotnē, ar vēlmi darboties un mācīties, apgūt! Mācāmies mīlestību pret deju! Esam priecīgi, augam un paliekam ar vien stiprāki!