Interešu izglītības nodarbības

Interešu izglītības nodarbību saraksts

Nodarbību sarakstu var lejuplādēt šeit!

Programmēšanas pulciņš 7.-9.klase

Programmēšanas pulciņa mērķis ir rosināt jauniešu interesi par datorzinātnēm, demonstrējot dažādu tās jomu starpdisciplinaritāti. Mūsdienās ļoti daudzas jomas tiek automatizētas un robotizētas, tāpēc skolēni, šīs jomas apgūstot jau skolā, savu nākamo profesiju un izglītošanos varēs saistīt ar datorikas un inženierzinātņu jomu.

Darbošanās programmēšanas pulciņā veicina un pilnveido jauniešu personības izaugsmi un attīstību, dodot iespēju apgūt pamatiemaņas programmēšanā, tādējādi iemācoties pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot vizuālās un tekstuālās programmēšanas rīkus.

Veidojot savu programmrisinājumu, skolēniem ikdienā ir iespēja attīstīt algoritmisko domāšanu, rast risinājumu dažādām problēmām, pilnībā izstrādāt tā tehnoloģisko risinājumu un programmatūru, kas ir kompetencēs balstītas izglītības pamatā. Tāpat tā ir iespēja skolēnam pārbaudīt savas zināšanas praksē, izveidojot, testējot un pārbaudot savas idejas pareizību un konkurētspēju.

Iesaistoties pulciņa darbībā, skolēniem jābūt gataviem mācīties no pulciņa pieredzējušākajiem dalībniekiem un pašiem patstāvīgi apgūt un izmēģināt darbībā jaunas lietas.

Robotikas pulciņš 4.-6.klase

Darbojoties šajā pulciņā, tiek veicināta skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanās, kā arī palīdz veidot skolēnu personības izaugsmi un attīstību, sniedzot iespēju apgūt programmēšanas pamatzināšanas un to izmantošanas iespējas robotikas nozarē. Skolēni tiek iepazīstināti arī ar to, kādās profesijās nākotnē iegūtās zināšanas varēs tikt izmantotas, un to, cik robotikas nozare ir daudzveidīga.

Šajā interešu izglītības nodarbībā mēs ar skolēniem kopā apgūstam vizuālo programmēšanu caur interaktīvu spēļu palīdzību, kā arī darbojamies ar Lego EV3 robotiem.