Dokumenti

Kā rīkoties, ja pazaudēta skolēna apliecība?

Ja ir pazaudēta vai sabojāta skolēna apliecība, tad vecākiem jāraksta iesniegums, kas adresēts izglītības iestādes direktoram, ar lūgumu atjaunot skolēna apliecību un jāveic 4,01 EUR maksājums uz kādu no Valmieras novada pašvaldības bankas kontiem. Rekvizīti pieejami Valmieras novada pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība/Kontakti”. Maksājuma uzdevumā jānorāda: izglītības iestādes nosaukums, skolēna vārds un uzvārds, kā arī maksājuma mērķis – par atkārtotu skolēna apliecības izgatavošanu.Kad veikts pārskaitījums, skolēna vecākam bankas maksājuma izdruka kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz izglītības iestādes lietvedībā (t. 26139264, Mārīte Balinkeviča).Pēc tam izglītības iestāde sazināsies ar Valmieras novada Izglītības pārvaldi un informēs par nepieciešamību atkārtoti izgatavot skolēna apliecību. Izgatavojot skolēna apliecību, tā tiks nodota izglītības iestādei, kas savukārt sazināsies ar konkrēto skolēnu.Gadījumā, ja iedzīvotāji atrod Valmieras novada izglītības iestāžu skolēna apliecību, piemēram, uz ielas, tirdzniecības vietā, sabiedriskajā transportā vai citur, lūgums to nogādāt Valmieras novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Valmierā, Lāčplēša ielā 2 vai jebkurā pašvaldības iestādē.Pašvaldības domes lēmumu par maksas noteikšanu jaunas apliecības izgatavošanai var lejuplādēt šeit!Iesnieguma veidlapu var lejuplādēt šeit!

Audzināšanas pasākumu plāns

Audzināšanas pasākumu plānu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025.mācību gadam 

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas padomes reglaments 

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskola saņēmusi akreditāciju darbībai nākamajiem sešiem gadiem

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Nolikums

Kocēnu pamatskolas nolikumu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība gadījumā, kad izglītojamais apdraud sevi vai citus

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Epidemioloģiskā kārtība

lasīt vairāk

Precizēti noteikumi, kā skolēni var atgriezties klātienes mācībās pēc noteiktās mājas karantīnas. Izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:
  • pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;
  • izglītības iestādes, kurā tiek veikts izglītojamo rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) algoritmam, vadītāja norīkotas atbildīgās personas (klases audzinātāja) uzraudzībā tiek veikta skrīninga testēšana katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāra dienu laikā.
Tāpat jāatgādina, ka izglītojamais mājas karantīnu var noslēgt pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. Atgriežoties skolā nav nepieciešama ārsta izziņa.Darbinieks, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumu, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:
  • iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī: 
  • lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
  • neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;
  • septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu (rezultātu fiksējam telefonā).

Dokumentu var lejuplādēt - šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība par darbu attālinātajā mācību procesā

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība par rīcību atkarību izraisošo vielu konstatēšanas gadījumos

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Ugunsdrošības instrukcija

Dokumentu var lejuplādēt šeit!