Dokumenti

Kocēnu pamatskolas Attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025.mācību gadam

Kocēnu pamatskolas nolikumu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskola saņēmusi akreditāciju darbībai nākamajiem sešiem gadiem

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Nolikums

Kocēnu pamatskolas nolikumu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība gadījumā, kad izglītojamais apdraud sevi vai citus

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Epidemioloģiskā kārtība

Precizēti noteikumi, kā skolēni var atgriezties klātienes mācībās pēc noteiktās mājas karantīnas. Izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:
  • pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;
  • izglītības iestādes, kurā tiek veikts izglītojamo rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) algoritmam, vadītāja norīkotas atbildīgās personas (klases audzinātāja) uzraudzībā tiek veikta skrīninga testēšana katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāra dienu laikā.
Tāpat jāatgādina, ka izglītojamais mājas karantīnu var noslēgt pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. Atgriežoties skolā nav nepieciešama ārsta izziņa.Darbinieks, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumu, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:
  • iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī:
  • lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
  • neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;
  • septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu (rezultātu fiksējam telefonā).


Dokumentu var lejuplādēt - šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība par darbu attālinātajā mācību procesā

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība par rīcību atkarību izraisošo vielu konstatēšanas gadījumos

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai

Dokumentu var lejuplādēt šeit!

Kocēnu pamatskolas Ugunsdrošības instrukcija

Dokumentu var lejuplādēt šeit!